Wijzigingen op komst in de Wet Betalingsachterstand in Handelstransacties

Auteur(s): Bert Gregoir
Categorie: Incassopraktijk,
Geplaatst op: 22 mei 2013

De wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, verzekert sedert een tiental jaar de rechten van ondernemingen ten aanzien van moeilijke betalers. De Europese wetgever heeft de tijd rijp geacht om de regelgeving bij te schaven en een aantal onvolkomenheden en onduidelijkheden te verhelpen (Europese richtlijn 2011/7/EU). Het is aan de lidstaten om deze richtlijn uiterlijk 16 maart 2013 in nationaal recht om te zetten. In België gebeurde dat nog niet, maar in de Kamer is een wetsvoorstel hangende en ook de bevoegde minister heeft een wetsontwerp ingediend tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002. Op basis van de richtlijn en het wetsvoorstel, kunnen de belangrijkste wijzigingen ten aanzien van de bestaande wet betalingsachterstand als volgt worden samengevat.

Betalingstermijnen

Thans wordt voorzien in een principiële betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur. Het is de partijen wel toegestaan van deze termijn bij overeenkomst af te wijken. Dit principe blijft behouden maar wordt verfijnd, en er wordt een onderscheid ingevoerd tussen facturatie tussen ondernemingen onderling enerzijds en facturatie van een onderneming aan een overheid anderzijds. Tussen ondernemingen onderling blijft het mogelijk om onbeperkt af te wijken van de termijn van 30 dagen, maar zodra deze termijn langer wordt dan 60 dagen moet dit uitdrukkelijk schriftelijk gemotiveerd worden, en de rechter kan toetsen of er geen kennelijke onbillijkheid tegenover de schuldeiser ontstaat. Daarnaast wordt tussen ondernemingen ook opgelegd dat procedures voor de aanvaarding of verificatie van leveringen van goederen of diensten (welke procedures het moment waarop gefactureerd mag worden uitstellen en dus een 'achterpoortje' zijn om betalingstermijnen te verlengen) maximaal 30 dagen in beslag kunnen nemen, behoudens een uitdrukkelijk overeengekomen afwijking die niet kennelijk onbillijk is jegens de schuldeiser. De mogelijkheden om contractueel af te wijken van betalingstermijnen zijn veel beperkter bij schuldvorderingen van ondernemingen op overheden. De vaste termijn is 30 dagen en afwijkingen tot maximum 60 dagen zijn slechts mogelijk mits deze uitdrukkelijk worden bedongen en er daarbij geen sprake is van een onbillijk beding. Afwijkingen van meer dan 60 dagen zijn niet mogelijk.

Intresten

De intrestvoet die standaard van toepassing is als er niets anders is overeengekomen wordt met 1 % verhoogd (thans is deze 8%). Het bedingen van een andere intrestvoet in contracten en algemene voorwaarden zal enkel nog mogelijk zijn tussen ondernemingen, niet meer bij facturen van ondernemingen aan de overheid, waar hoe dan ook de wettelijke intrest voor betalingsachterstand van toepassing zal zijn.

Invorderingskosten

Een andere wijziging zit in de bepaling dat bij overschrijding van de betalingstermijn een vast bedrag van 40,00 EUR invorderingskosten in rekening mag gebracht worden, zonder dat hiervoor een aanmaning verschuldigd is en ongeacht of er effectief een procedure wordt ingesteld. Deze vergoeding is een forfaitair bedrag en staat los van de hoogte van de schuld. Het laat onverlet het recht van de schuldeiser om zijn werkelijke kosten aan te tonen en te vorderen indien deze hoger zijn. Dit wettelijk forfait staat bovendien niet in de weg aan contractuele clausules die in een andere vergoedingswijze voorzien, zoals bijvoorbeeld een vast percentage van 10% op de hoofdsom van de factuur.

Besluit

Het is nog even afwachten op de Belgische wetgever om te weten hoe de Europese richtlijn precies in de Belgische wet betalingsachterstand wordt omgezet, al laat de richtlijn daarbij weinig speelruimte. Dat de praktijk op verschillende vlakken zal moeten worden aangepast staat hoe dan ook vast.  

Stappers Advocaten is gespecialiseerd in adviesverlening en in procedures en kan in die zin zowel uw contracten en algemene voorwaarden toetsen aan de wetten en gebruiken, als u bijstaan in incasso- en andere procedures.