De ingebrekestelling van de advocaat krijgt een verjaringsstuitende werking

Auteur(s):
Categorie: Algemeen,
Geplaatst op: 15 juli 2013

Op 1 juli 2013 werd in het Belgisch Staatsblad de wet van 23 mei 2013 gepubliceerd waarin de verjaringsstuitende ingebrekestelling door een advocaat werd opgenomen in art. 2244 Burgerlijk Wetboek.

Deze wetswijziging houdt in dat vanaf nu een ingebrekestelling die door een advocaat wordt verstuurd en die aan bepaalde voorwaarden voldoet, een verjaringstermijn kan stuiten. De verjaringstermijn wordt dan verlengd met maximum 1 jaar. Wanneer de initiële verjaringstermijn minder dan een jaar bedraagt, is de verlenging dezelfde als deze termijn. Deze stuitende werking is slechts eenmalig.

De volgende vermeldingen moeten verplicht in een dergelijke ingebrekestelling (per aangetekende zending met ontvangstbewijs) worden opgenomen:

  • Gegevens van de schuldeiser
  • Gegevens van de schuldenaar
  • Beschrijving van de verbintenis die de schuldvordering heeft doen ontstaan
  • De bedragen die worden opgeëist en  de verantwoording ervan
  • De termijn waarbinnen de schuldenaar zijn verbintenissen kan nakomen
  • De mogelijkheid om in rechte te treden met het oog op invorderingsmaatregelen
  • De verjaringsstuitende werking van de ingebrekestelling
  • De handtekening van een advocaat
Naast een advocaat kan ook een gerechtsdeurwaarder die door de schuldeiser werd aangesteld, of - wanneer het gaat om een procedure voor de arbeidsrechtbank - een afgevaardigde van een representatieve vakorganisatie, de schuldenaar in gebreke stellen. Deze ingebrekestellingen hebben eveneens een verjaringsstuitende werking.

Concreet gevolg van deze wet is bijvoorbeeld dat in een arbeidsrechtelijk geschil, de korte verjaringstermijn van één jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst met een jaar kan verlengd worden wanneer de advocaat van de betrokken werkgever of werknemer een ingebrekestelling verstuurt tegen het einde van de aanvankelijke verjaringstermijn. Het doel van deze wet is om het fenomeen te verhelpen waarbij een schuldeiser verplicht wordt om te dagvaarden omdat zijn verjaringstermijn dreigt te verstrijken, terwijl er redenen zijn om daarmee nog te wachten, bijvoorbeeld omdat er nog een expertise loopt over de vordering in kwestie. Het vermijden dat partijen in een dergelijk geval moeten dagvaarden werkt onder andere kostenbesparend.  

Stappers Advocaten verleent bijstand bij geschillen in zaken van arbeidsrecht en ondernemingsrecht.