— Privacy policy —

Laatste aanpassing tekst: 6 september 2018

Download

Stappers Advocaten cvba is een advocatenkantoor gespecialiseerd in arbeidsrecht en ondernemingsrecht. In het kader van onze activiteiten verwerken wij persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: GDPR). Met deze privacy policy willen wij u informeren over de persoonsgegevens die worden verwerkt en de rechten die u heeft m.b.t. deze verwerking. 


1. Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens is Stappers Advocaten cvba. U kan ons bereiken op onderstaand adres, per e-mail, telefoon of fax: 

Vlaamsekaai 54-57
2000 Antwerpen
tel. +32 (0)3.260.68.88


2. Doeleinden voor het verzamelen van persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: onze activiteiten als advocaat (o.m. bijstand bij procedures in en buiten rechte en juridisch advies), personeelsadministratie en beheer van het personeel, facturatie en boekhouding, klanten- en leveranciersbeheer, publicitaire doeleinden (waaronder evenementen en seminaries voor klanten, nieuwsbrief en netwerkactiviteiten), veiligheid, samenwerking met andere advocaten en met diverse dienstverleners, rekrutering en selectie, kennisopbouw en –beheer.


3. Rechtsgrond van de verwerking

Wij verwerken enkel persoonsgegevens wanneer de verwerking ondersteund wordt door een rechtsgrond, te weten: wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven, wanneer de verwerking van de gegevens noodzakelijk is voor de verlening van onze diensten, wanneer de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, wanneer de verwerking noodzakelijk is voor een taak van algemeen belang, of om de vitale belangen van de betrokkene te beschermen.

De persoonsgegevens van wie met ons in een contractuele relatie staat (waaronder cliënteel, personeel, dienstverleners,…) worden verwerkt omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van deze overeenkomst. Het meedelen van persoonsgegevens kan een noodzakelijke voorwaarde zijn om een overeenkomst te sluiten. Het niet-verstrekken ervan kan het leveren van onze diensten verhinderen of beperken. 

De persoonsgegevens van derden worden verwerkt als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang (bijstand van advocaten in en buiten rechte) enerzijds en voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons cliënteel anderzijds. Deze gerechtvaardigde belangen bestaan in de uitvoering van onze diensten als advocatenkantoor voor de betrokken cliënt.

De persoonsgegevens van de geadresseerden van onze nieuwsbrief worden verwerkt op grond van de gegeven toestemming, die op elk moment kan worden ingetrokken door uit te schrijven via de link vermeld onderaan de nieuwsbrief of door ons te contacteren op info@stappers-law.be. Het inschrijven op onze nieuwsbrief impliceert toestemming met de verwerking van de daarbij aan ons verstrekte persoonsgegevens. 

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens (m.b.t. ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van de vakbond, gezondheid, seksueel gedrag of seksuele gerichtheid) worden enkel verwerkt indien de betrokkene uitdrukkelijk zijn toestemming heeft gegeven, de verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening, of onderbouwing van de rechtsvordering, of bij een van de andere voorwaarden zoals opgenomen in de GDPR.


4. Categorieën persoonsgegevens die worden verzameld

De volgende categorieën persoonsgegevens kunnen worden verzameld: naam, adres (analoog en digitaal), telecommunicatiegegevens, boekhoudkundige gegevens waaronder rekeningnummer en financiële informatie, geslacht, leeftijd, rijksregisternummer, btw- en/of ondernemingsnummer, informatie i.v.m. werksituatie, toestand van sociale zekerheid en gerelateerde informatie, loongegevens, gegevens aangaande burgerrechtelijke, administratierechtelijke en strafrechtelijke procedures, waaronder veroordelingen en strafbare feiten, gegevens aangaande gezondheid (in functie van juridische bijstand in en buiten procedure), familiale toestand, burgerlijke staat, afbeeldingen, beeld- en geluidsopnames.


5. Ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens

De categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens zijn de volgende: gerechtelijke instanties, overheidsdiensten, ondernemingen en particulieren (cliënten, tegenpartijen en derden), advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, experten, IT-dienstverleners, communicatiebureaus, vertalers, sociaal secretariaat, externe preventiedienst en andere dienstverleners van het kantoor.

Als advocaat zijn wij gehouden aan het in het strafwetboek voorziene en door de deontologie voorgeschreven beroepsgeheim bij de omgang met de persoonsgegevens.

De gegevens kunnen door ons verwerkt worden in een land buiten de Europese Economische Ruimte, enkel in zoverre en in de mate dat dit strikt noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening als advocaat in het dossier waarop de gegevens in kwestie betrekking hebben.


6. Uw rechten als betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens

U heeft -onder voorbehoud van ons beroepsgeheim- het recht om op elk ogenblik informatie te vragen over de persoonlijke gegevens die we over u bijhouden. 

U kan onjuiste gegevens wijzigen en onvolledige gegevens aanvullen

U heeft het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens te wissen, behalve wanneer de verwerking noodzakelijk is voor het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor het nakomen van een wettelijke verwerkingsverplichting of een taak van algemeen belang die op ons rust, of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. 

U heeft het recht om te vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken in volgende gevallen: als u meent dat uw persoonsgegevens onjuist zijn, als er volgens u geen rechtmatig belang is voor de verwerking van uw persoonsgegevens, als wij de gegevens niet meer nodig hebben, maar u die wel nodig heeft voor de instelling, uitoefening, of onderbouwing van een rechtsvordering, en als u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw persoonsgegevens omdat de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke ten onrechte werd gebaseerd op de noodzakelijkheid voor de vervulling van een taak van algemeen belang, of de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde. 

U kan vragen om uw persoonsgegevens aan uzelf of een derde over te dragen. De GDPR voorziet in een aantal beperkingen op dit recht. 

U heeft het recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens omdat de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke ten onrechte werd gebaseerd op de noodzakelijkheid voor de vervulling van een taak van algemeen belang, of de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, en bij direct marketing. 

U kan al deze rechten uitoefenen door ons te contacteren via de in titel 1 vermelde contactgegevens. Wij moeten op basis van uw bericht in staat zijn uw identiteit te controleren, zodat een andere persoon uw rechten niet kan uitoefenen. Wij zullen zo spoedig mogelijk uw klacht behandelen. Ook bij vragen of opmerkingen m.b.t. uw persoonsgegevens of ons privacybeleid, kan u ons contacteren. 


7. Inbreuk

Bij een inbreuk in verband met persoonsgegevens, melden wij dit uiterlijk 72 uur na kennisname aan de toezichthoudende overheid vermeld in titel 9. In de melding worden alle volgens de GDPR verplichte gegevens opgenomen. Alle inbreuken, de gevolgen daarvan en de genomen corrigerende maatregelen worden door ons gedocumenteerd. 

Wanneer de inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, wordt u onverwijld daarover geïnformeerd. 


8. Periode van bewaring

Uw persoonsgegevens blijven, gelet op de aansprakelijkheidstermijnen, bewaartermijnen van boekhoudkundige stukken en in het belang van het cliënteel, bewaard gedurende tien jaar na datum van afsluiting van het laatste dossier waarop de persoonsgegevens betrekking hebben. Persoonsgegevens die niet gerelateerd zijn aan een dossier behandeld door een advocaat, blijven bewaard zolang als nodig is om de activiteiten uit te voeren die in deze policy zijn vermeld. 


9. Toezichthoudende autoriteit

Eventuele klachten kan u indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.