Het voorrecht van de onbetaalde verkoper van bedrijfsmaterieel vereenvoudigd

Auteur(s):
Geplaatst op: 08 augustus 2013

Met ingang van 1 september 2013 wordt het eenvoudiger om als verkoper van bedrijfsmaterieel alsnog een betaling te krijgen op openstaande facturen na het faillissement van de klant.

In geval van faillissement van zijn schuldenaar, kan de niet-betaalde verkoper van roerende goederen in de regel steeds een beroep doen op het bijzonder voorrecht van artikel 20, 5° Hypotheekwet. Krachtens dit artikel beschikt de verkoper over een voorrecht op de prijs van de niet betaalde roerende goederen, indien deze goederen zich nog in het bezit van de schuldenaar bevinden, onverschillig of hij ze met of zonder tijdsbepaling gekocht heeft. Een dergelijk voorrecht maakt dat de kans om uit het faillissement nog een betaling te ontvangen, met name van de verkoop van de goederen in kwestie, gevoelig verhoogt.

Voor de verkopers van roerende goederen die verankerd worden in het gebouw of in de grond, en die zodoende onroerend worden door bestemming of incorporatie,  geldt dit voorrecht niet. Op geïncorporeerde roerende goederen zal de inschrijver van een hypotheek op het onroerend goed immers voorrang hebben.

De wet voorziet evenwel een uitzondering voor de verkoper van machines, toestellen, en ander bedrijfsmaterieel, die worden gebruikt in commerciële ondernemingen. Voor die verkoper wordt het voorrecht behouden gedurende vijf jaar te rekenen van de levering, op voorwaarde dat hij binnen vijftien dagen na deze leveringen een eensluidend verklaard afschrift van de al dan niet aanvaarde factuur of van elke andere akte waaruit de verkoop blijkt, neerlegt op de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waar zijn schuldenaar gevestigd is. Deze publiciteitsvereiste geldt ter bescherming van de hypothecaire schuldeisers.

Met ingang van 1 september 2013 wordt de formaliteit om de factuur neer te leggen opgeheven in het kader van de werklastvermindering van justitie (Wet van 14 januari 2013 houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering binnen justitie, BS 1 maart 2013). Vanaf 1 september geldt het voorrecht van de verkoper van bedrijfsmaterieel dus automatisch gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de levering, zonder dat de (tijdige) neerlegging van de factuur ter griffie nog vereist wordt.

Het blijft steeds van belang om als schuldeiser bij de aangifte van schuldvordering in een faillissement uitdrukkelijk op het bestaan van het voorrecht in kwestie te wijzen.  

Stappers Advocaten begeleidt uw onderneming bij het indienen van een aangifte van schuldvordering in een faillissement en bij de verdere afwikkeling.