Tegenwerpelijkheid van algemene voorwaarden op een website bij offline overeenkomsten

Auteur(s): Bert Gregoir
Geplaatst op: 02 december 2013

In een arrest van het hof van beroep van Brussel van 25 maart 2013 (gepubliceerd in het Tijdschrift@ipr.be 2013, afl. 2, p. 33, www.ipr.be) wordt ingegaan op de tegenwerpelijkheid van algemene voorwaarden in B2B-relaties, waarbij in de offerte de voorwaarden niet zijn opgenomen noch aangehecht, maar er enkel verwezen wordt naar op de website van de afzender opgenomen algemene voorwaarden.

Het arrest gaat over een grensoverschrijdend geschil waarbij toepassing gemaakt wordt van de Europese verordening (EG) 44/2001 betreffende o.a. de rechterlijke bevoegdheid, maar de conclusies kunnen veralgemeend worden tot zuiver interne Belgische geschillen.

Het is al enige tijd algemeen aanvaard dat bij online afgesloten overeenkomsten de algemene voorwaarden die bij het afsluiten van de transactie integraal weergegeven worden, of waarbij er minstens in een hyperlink naar de voorwaarden verwezen wordt, op de overeenkomst van toepassing zijn. Let wel: ook in dat geval zal een loutere verwijzing naar elders te vinden algemene voorwaarden, zonder hyperlink, niet volstaan om deze toepasselijk te doen verklaren op de overeenkomst.

Het behoorde al langer tot de heersende rechtspraak en wordt nu dus nog eens bevestigd dat bij offline afgesloten overeenkomsten de loutere verwijzing naar algemene voorwaarden op een website niet volstaan om deze aan de contractspartij te kunnen tegenwerpen. “De loutere verwijzing naar algemene voorwaarden waarvan de tekst zelf niet in de offerte voorkomt”, aldus het Brusselse hof van beroep, “volstaat in regel niet om te kunnen besluiten dat de partijen er overeenstemming over hebben bereikt, ook al hebben zij de hoedanigheid van handelaar. Uit de loutere kennisgeving van een vindplaats kan geen stilzwijgend akkoord worden afgeleid ook al is de offerte door de medecontractant ondertekend.”

Ook in het ‘digitale tijdperk’ blijft het dus onveranderd van belang om offertes vergezeld te laten gaan van algemene voorwaarden, op de keerzijde of een volgende pagina, bij voorkeur met een duidelijke verwijzing naar die voorwaarden op de offerte zelf. Dit neemt uiteraard niet weg dat het nuttig is om die voorwaarden ook op de website te vermelden. Nuttig, maar niet voldoende.