Invoering huurgarantiefonds ter bescherming van verhuurder en huurder

Auteur(s): Bert Gregoir
Categorie: Vastgoed,
Geplaatst op: 25 maart 2014

Op 1 januari 2014 trad een besluit van de Vlaamse regering van 4 oktober 2013 in werking "houdende instelling van een tegemoetkoming van het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen." Dit huurgarantiefonds komt tussen in het geval een huurder zijn huur niet meer kan betalen. Zowel de huurder als de verhuurder hebben baat bij het huurgarantiefonds. De verhuurder is tijdelijk beschermd tegen inkomensverlies en de huurder krijgt op zijn beurt ademruimte om zijn zaken financieel op orde te krijgen en wordt zodoende beschermd tegen een uithuiszetting.

Het huurgarantiefonds is er enkel voor huurcontracten afgesloten vanaf 1 januari 2014.

De verhuurder kan zich aansluiten bij het huurgarantiefonds door een aansluitingsvergoeding van 75,00 EUR te betalen per woning. Dit moet gebeuren binnen twee maanden na ondertekening van het huurcontract. De verhuurder krijgt een attest van aansluiting.

In het geval de verhuurder een achterstallige huur vaststelt, kan hij bij de vrederechter (ten laatste op de twintigste dag nadat hij een effectieve huurachterstal van drie maanden huur heeft kunnen vaststellen) een vordering tot ontbinding van het contract indienen. Het aanhangig maken van de vordering bij het vredegerecht moet aan het huurgarantiefonds gemeld worden.

Het huurgarantiefonds komt enkel tussen in het geval de vrederechter uitstel van betaling aan de huurder verleent en hem een afbetalingsplan oplegt van maximum 12 maanden. Concreet wil dit zeggen dat als de vrederechter meteen het contract ontbindt en de uithuiszetting toestaat, er geen beroep op het huurgarantiefonds kan gedaan worden. Voor de maanden waarin de huurder de voorwaarden van het vonnis rond de betaling van de huurachterstal niet of slechts gedeeltelijk naleeft, kan de verhuurder dan een aanvraag voor een tegemoetkoming van het huurgarantiefonds indienen.De tegemoetkoming van het fonds bedraagt hoogstens de huurprijs voor drie maanden, met een maximum van 2.700,00 EUR.

Er hangen dus nog wel wat voorwaarden vast aan het beroep doen op het garantiefonds, en vermits het huurgarantiefonds enkel tussenkomt als er een afbetalingsregeling opgelegd wordt die vervolgens niet nageleefd wordt, blijft het geval tot geval te bekijken of een verhuurder niet beter aanstuurt op een vonnis tot uithuiszetting - waarbij men tussenkomst van het fonds verliest - in plaats van een afbetalingsregeling. De afbetalingsregeling kan de zaak immers (heel wat) langer doen aanslepen, mogelijk ook langer dan de periode die door het huurgarantiefonds gedekt wordt.

Meer informatie is terug te vinden op de website van het huurgarantiefonds.

Stappers Advocaten is o.a. gespecialiseerd in al wat vastgoed aanbelangt, waaronder huurrecht, en treedt op in procedures voor de rechtbanken, naast adviesverlening bij het beheer van uw onroerend goed.