Wijzigingen aan de bevoegdheden van de vrederechter en van de rechtbank van koophandel

Auteur(s): Bert Gregoir
Tags: Procedure
Geplaatst op: 22 augustus 2014

Ingevolge de wet van 26 maart 2014 en de wet van 30 juli 2013 wijzigt - deels vanaf 1 juli 2014 en deels vanaf 1 september 2014 - de materiële bevoegdheid van de vrederechters en van de rechtbanken van koophandel. De krachtlijnen van de hervorming luiden als volgt.

De vrederechter was voorheen bevoegd om uitspraak te doen over geringe vorderingen, zijnde alle geschillen die de waarde van 1.860,00 EUR niet overschrijden. Hieraan worden twee zaken gewijzigd:

  • Met ingang van 1 september 2014 wordt het grensbedrag opgetrokken naar 2.500,00 EUR.
  • Met ingang van 1 juli 2014 geldt deze bevoegdheid niet meer voor commerciële geschillen: deze worden integraal aan de rechtbank van koophandel toegewezen, onafhankelijk van het bedrag.
De bevoegdheid van de rechtbank van koophandel wordt verruimd vanaf 1 juli 2014. Waar deze rechtbank voorheen bevoegd was voor geschillen tussen handelaars, werd deze term nu gewijzigd naar het ruimere onderneming. Dit begrip omvat alle personen die op duurzame wijze een economisch doel nastreven, die betrekking hebben op een handeling welke is verricht in het kader van de verwezenlijking van dat doel en die niet onder de bijzondere bevoegdheid van andere rechtscolleges vallen. Deze aanpassing heeft tot gevolg dat bepaalde personen (zoals bijvoorbeeld architecten of boekhoudkantoren) die vroeger niet onder bevoegdheid van de rechtbank van koophandel vielen, thans ook voor de rechtbank van koophandel zullen kunnen dagvaarden en gedagvaard worden.

Eveneens sedert 1 juli 2014 wordt de vrederechter bevoegd voor de woonplaats van de verwerende partij exclusief bevoegd om te oordelen over vorderingen van nutsbedrijven en leveranciers van telecomdiensten (telenet, electrabel, …) mits het gaat om vorderingen tegen particulieren, en dit onafhankelijk van het bedrag van de inzet. Voorheen viel de bevoegdheid over dergelijke vorderingen van boven de 1.860,00 EUR toe aan de rechtbank van eerste aanleg.  

Stappers Advocaten heeft een ruime ervaring in de behandeling van geschillen voor de diverse rechtbanken, zowel voor een eisende als voor een verwerende partij.