Wat is het gevolg van een algemene staking voor de uitkering wegens tijdelijke werkloosheid door economische oorzaken, die samenvalt met de stakingsdag?

Auteur(s): Line Hellemans
Geplaatst op: 20 april 2015

Bij tijdelijke werkloosheid omwille van economische oorzaak enerzijds, en tijdelijke werkloosheid door een algemene staking anderzijds, is er sprake van samenloop van meerdere oorzaken van schorsing van de uitvoering van de overeenkomst. Om na te gaan of de tijdelijke werkloosheid al dan niet vergoed zal worden, zal de RVA nagaan welke schorsingsvorm het eerst is ingegaan of aangekondigd.

  • Indien er reeds tijdelijke werkloosheid door economische oorzaken heerste vóór de aankondiging van de staking, dan wordt de werkloosheid op de stakingsdag beschouwd als economische werkloosheid.
  • Ook indien de mededeling van de tijdelijke werkloosheid door economische oorzaken dateert van vóór de aankondiging van de staking, wordt de werkloosheid op de stakingsdag beschouwd als een economische werkloosheid. Bij misbruik zal de RVA toch tussenkomst weigeren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer normale werkloosheidsdagen door werkgebrek omwille van economische oorzaken, worden verplaatst naar de stakingsdagen.
  • Indien de werkloosheid door economische oorzaak gelegen is na de stakingsaankondiging, dan wordt de inactiviteit op de stakingsdag in principe beschouwd als het gevolg van de staking.
De werknemer kan toch een uitkering verkrijgen, door aan te tonen dat er geen sprake is van samenloop: indien een bedrijf niet heeft deelgenomen aan de stakingsacties, dan zal de tijdelijke werkloosheid door economische oorzaken op de stakingsdag toch erkend worden, zelfs indien de kennisgeving dateert van na de aankondiging van de staking. Het bewijs dat niet gestaakt werd in de onderneming kan bijvoorbeeld geleverd worden via verklaringen op eer. Bij twijfel zal een controleur van de RVA ter plaatse komen om de werknemers te ondervragen.

Indien werknemers dus geconfronteerd worden met de weigering van de RVA tot uitbetaling van uitkeringen omwille van het feit dat de economische werkloosheid samenvalt met een stakingsdag, zal men eerst moeten nagaan sinds wanneer de economische werkloosheid loopt en wanneer deze werd aangevraagd. Indien dit geen oplossing kan bieden, kan men via een verklaring op eer toch uitkeringen krijgen.