Sinds 1 april 2017: online aangifte van schuldvordering in faillissement

Auteur(s): Bert Gregoir Jan van Wynsberghe
Geplaatst op: 27 april 2017
Sinds 1 april 2017 dient een aangifte van schuldvordering in een faillissement online in het “Centraal Register Solvabiliteit” op www.regsol.be te gebeuren.

Aangifte via www.regsol.be

Belgische rechtspersonen zijn voortaan verplicht om gebruik te maken van het online platform als ze een aangifte van schuldvordering willen doen in een faillissement. Voor natuurlijke personen en voor buitenlandse rechtspersonen die niet worden bijgestaan door een derde die beroepsmatig rechtsbijstand verleent (bv. een advocaat) wordt een vrijstelling van de online aangifteplicht voorzien en volstaat het om de aangifte per aangetekend schrijven aan de aangestelde curator te verzenden (niet meer, zoals voorheen, aan de rechtbank).

Kostprijs aangifte van schuldvordering

Voor het indienen van de aangifte van schuldvordering via www.regsol.be wordt een retributie geheven t.b.v. 6,00 EUR per aangifte.

Verplicht?

Het doen van een aangifte is niet verplicht maar wie geen aangifte doet verliest uiterlijk een jaar na de datum van faillietverklaring ook definitief het recht om alsnog aangifte te doen. Zelfs zo de kans op recuperatie onbestaande lijkt kan het doen van aangifte nog zinvol zijn omdat enkel zo men van de curator een fiscaal verliesattest kan krijgen, wat kan toelaten om de onbetaalde schuldvordering zelf ook definitief af te boeken.

Te verstrekken gegevens

Het concreet indienen van de aangifte via het online platform wijst zichzelf grotendeels uit. Een belangrijk aandachtspunt is de vraag of de schuldvordering al dan niet bevoorrecht is. Dit dient als dusdanig in de aangifte opgenomen te worden. Doet men dit niet dan verliest men de mogelijkheid om zich op de aan de schuldvordering verbonden voorrechten, hypotheek– of pandrechten te beroepen, en verliest men op die manier een gunstigere kans op recuperatie van de schuldvordering. In aanvulling op het neerleggen van de aangifte van schuldvordering via het online platform, kunt u het faillissementsdossier via internet raadplegen en uw aangifte aanpassen indien nodig.

Inzage openbare faillissementsgegevens

Daarnaast kan het platform kosteloos gebruikt worden om op een overzichtelijke wijze openbare gegevens te raadplegen m.b.t. lopende faillissementsprocedures. De website voorziet in een zoekfunctie die op een handige wijze de informatie bundelt die in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, de KBO en de NBB wordt gepubliceerd.