Werken na pensioen - onbeperkt bijverdienen anno 2015

Auteur(s):
Geplaatst op: 27 februari 2015

Twee recent gepubliceerde KB’s versoepelen de voorwaarden om onbeperkt te kunnen bijverdienen na het opnemen van het pensioen. Ook de aanrekening bij overschrijding van de loongrenzen werd versoepeld. Deze wetswijziging kadert in de regeling van toegelaten arbeid na pensioen en werd reeds aangekondigd in het Regeerakkoord van Michel I. Het KB van 22 januari 2015 wijzigt de regelgeving m.b.t. werknemers, terwijl het KB van 18 januari 2015 dit doet voor de zelfstandigen (beiden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 23 januari 2015).

Onbeperkt bijverdienen 

De mogelijkheid om onbeperkt bij te verdienen na pensioen werd ingevoerd in 2013. Er werden twee voorwaarden vooropgesteld die tegelijk moesten worden voldaan: een gepensioneerde moest enerzijds een leeftijd van 65 jaar en anderzijds een loopbaan van 42 jaar kunnen bewijzen. Als deze voorwaarden werden vervuld, waren deze personen niet gebonden aan de wettelijke loongrenzen van de toegelaten arbeid na pensioen. De dubbele voorwaarde wordt thans uiteengetrokken.

Vanaf 2015 zullen personen die hun rustpensioen opnemen en beroepsinkomsten (wensen te) verwerven, onbeperkt kunnen bijverdienen indien zij, ofwel de leeftijd van 65 jaar bereiken, ofwel een loopbaan van 45 kalenderjaren bewijzen. De nieuwe voorwaarden gelden enkel bij het opnemen van een rustpensioen. De vrijstelling geldt niet voor een overlevingspensioen.

De leeftijdvoorwaarde geldt vanaf 1 januari van het jaar waarin de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt.

De loopbaanvoorwaarde wordt verhoogd naar 45 kalenderjaren en moet worden bewezen op de ingangsdatum van het rustpensioen. Logischerwijze zal de loopbaanvoorwaarde enkel worden getoetst wanneer de gepensioneerde de leeftijd van 65 jaar nog niet heeft bereikt.

Concreet zal de loopbaan worden samengesteld op dezelfde wijze als in de regeling van het vervroegd pensioen; deze wetsbepaling blijft hetzelfde. Hierdoor bestaat er een belangrijk verschil t.o.v. de samenstelling van de loopbaan in het kader van het rustpensioen. Er zijn namelijk tijdvakken die wel meetellen voor de loopbaansamenstelling in het gewone rustpensioen, maar niet worden meegerekend in voormelde regeling. Een voorbeeld is de opname van studieperiodes. In het kader van het vervroegd pensioen, en dus ook voor het onbeperkt bijverdienen na pensioen, zullen dergelijke periodes niet worden meegeteld. Dit gebeurt wel bij de samenstelling van de loopbaan in het kader van het rustpensioen, althans wanneer deze studieperioden (tijdig) werden geregulariseerd.

Overschrijding loongrens

De twee KB’s wijzigen ook de regeling van de aanrekening van enige overschrijding van de loongrenzen op het pensioenbedrag. Vroeger werd bij de overschrijding van de loongrenzen een grens van 25% gehanteerd. Wanneer de gepensioneerde de loongrenzen overschreed met een percentage minder dan 25%, werd het bedrag van het rustpensioen pro rata verminderd. Wanneer er een overschrijding van meer dan 25% was, werd de betaling van het rustpensioen volledig geschorst.

Door huidige wetswijziging wordt deze grens van 25% geschrapt en zal er voor het gehele pensioenbedrag een pro rata vermindering in rekening worden gebracht naargelang het percentage waarmee de loongrens werd overschreden. Concreet betekent dit dat wanneer men meer verdient dan de toegelaten loongrens,  men het bedrag dat hoger is dan de loongrens zal omzetten naar een percentage in verhouding met diezelfde loongrens. Dit percentage zal men dan aftrekken van het effectief uitbetaalde pensioenbedrag.  

Stappers Advocaten is gespecialiseerd in arbeids- en sociale zekerheidsrecht, waaronder alles rond pensioenen. Neem contact met ons op voor al uw vragen in dit verband.