De inwerkingtreding van de Pandwet en het Nationaal Pandregister

Auteur(s): Hayat Boujdaini
Categorie: Ondernemingsrecht,
Geplaatst op: 19 februari 2018

De inwerkingtreding van de Pandwet werd meermaals uitgesteld gelet op het uitblijven van een uitvoeringsbesluit.

Hier is verandering in gekomen met het Koninklijk Besluit van 14 september 2017 tot uitvoering van de artikelen van titel XVII van boek III van het Burgerlijk Wetboek, die het gebruik van het Nationaal Pandregister betreffen, BS 26 september 2017.

Het Koninklijk Besluit regelt de praktische uitwerking van de Pandwet en is, samen met de Pandwet, in werking getreden op 1 januari 2018.

Op deze site kon u eerder al de essentiële punten van de nieuwe Pandwet lezen. De belangrijkste vernieuwing bestond erin dat voor de totstandkoming van pandrechten niet langer een buitenbezitstelling vereist is. Een pandrecht kan nu dus louter consensueel tot stand komen. Voor de tegenwerpelijkheid aan derden is het wel vereist dat het pandrecht wordt geregistreerd. Voor het eigendomsvoorbehoud is registratie niet vereist voor de tegenwerpelijkheid aan derden, maar de registratie biedt wel voordelen.

Praktisch

De registratie van een pandrecht of eigendomsvoorbehoud, hoe gebeurt dat nu praktisch?

De toepassing om het pandrecht te registreren is terug te vinden op volgende link: https://pangafin.belgium.be/

Via die toepassing kan het pandrecht - maar ook het eigendomsvoorbehoud - geregistreerd, gewijzigd, vernieuwd of verwijderd worden. Ook is het mogelijk afstand te nemen van rang van uw rechten, uw rechten over te dragen of het pandregister louter te raadplegen.

De toepassing wordt gebruikt met de elektronische identiteitskaart. De mogelijkheid bestaat ook om zich als geregistreerd gebruiker te laten registeren. Dit zal vooral nuttig zijn voor zij die regelmatig gebruik (moeten) maken van het pandregister.

De registratie van het pandrecht of het eigendomsvoorbehoud gebeurt via een elektronisch aanmeldingsformulier waarin allerlei gegevens ingevuld moeten worden. Het gaat dan om de identiteit van de partijen, de bezwaarde goederen, het bedrag tot beloop waarvan de schuldvordering gewaarborgd is etc.

Elke registratie krijgt een uniek identificatienummer.

Zoals reeds aangehaald, is het ook steeds mogelijk het pandregister louter te raadplegen. Hiervoor moet wel een aantal gegevens m.b.t. de identiteit van de pandgever of de koper onder eigendomsvoorbehoud gekend zijn.

Als er zoekresultaten zijn, wordt er per goed waarvoor een attest wordt gevraagd, een overzicht bezorgd met de identiteit van de betrokken partijen, en het bedrag tot beloop waarvan de schuldvorderingen gewaarborgd zijn.

Kosten

De werking en het gebruik van het pandregister is niet kosteloos. De kost die hiermee gepaard gaat, is afhankelijk van de reden waarvoor het pandregister wordt gebruik en de waarde van de schuldvordering:

  • Registratie, wijziging of volledige verwijdering van de registratie van een pandrecht of eigendomsvoorbehoud: tussen 8 en 500 EUR afhankelijk van het bedrag tot beloop waarvan de schuldvordering is gewaarborgd.
  • Raadpleging pandregister: 5 EUR per raadpleging en per bijkomend zoekresultaat waarvoor de aflevering van een elektronisch gehandtekend document wordt gevraagd
  • Voor rangafstand of overdracht: 10 EUR


De introductie van het pandregister en de uitwerking van het elektronisch platform is een verdere stap in de digitalisering van het recht en kan enkel toegejuicht worden.