Aanvullende pensioenen: meer transparantie op komst vanaf 2024

Auteur(s): Tom Lemense
Categorie: Arbeidsrecht,
Geplaatst op: 18 september 2023

Het is voor burgers niet altijd even eenvoudig om duidelijke en transparante informatie te bekomen omtrent hun aanvullende pensioenrechten. Er zijn de laatste jaren al wel wat stappen gezet, maar met ingang van 1 januari 2024 zou er meer transparantie moeten komen via een aantal wijzigingen in de pensioenwetgeving (Transparantiewet Tweede Pensioenpijler van 26 december 2022).

Pensioenoverzichten via overheidssysteem Sigedis en Mypension.be

In het kader van pensioenopbouw bestaat er de verplichting om jaarlijks informatie te geven over de stand van zaken van de reeds opgebouwde reserves. Er gelden momenteel verplichtingen voor de pensioeninstelling en voor de werkgever.

Vanaf 1 januari 2024 wordt de spilfiguur voor communicatie de overheidsinstelling Sigedis, de beheerder van de Databank Aanvullende Pensioenen. De informatie over aanvullende pensioenen zal vanaf dan gebundeld worden door Sigedis, bezorgd worden in de digitale mailbox van de burger (e-box) en vermeld worden op Mypension.be. De pensioeninstelling en de werkgever blijven echter ook zelf informatieverplichtingen behouden.

In het kader hiervan zal een standaarddocument worden gebruikt, waarin melding zal worden gemaakt van o.a. de verworven reserves, de bijdragen, de berekeningsdetails, het actuele financieringsniveau en de bedragen die bij uitkering nog onderhevig zijn aan belastingen en sociale bijdragen.

Accurate informatie?

Zoals reeds aangegeven in een eerdere bijdrage is het tot op heden opletten geblazen met informatie van Mypension.be. Er bestaat  bv. het risico dat loopbaaninformatie of de bedragen van opgebouwde reserves niet accuraat zijn.

De vraag zal dus zijn in welke mate vanaf 1 januari 2024 de informatie zoals verwerkt door Sigedis daadwerkelijk accuraat zal zijn. 

Arbeidsrechtelijke impact

De wetswijziging heeft een arbeidsrechtelijke impact want  bv. in het kader van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst dienen de werkgeverspremies voor pensioenopbouw meegenomen te worden in de berekeningsbasis van het jaarloon voor de bepaling van de opzeggingsvergoeding.

Tot op heden, met fiches opgesteld door een pensioeninstelling (die informatie geeft over de door haar ontvangen premies), kunnen we ervan uitgaan dat deze informatie correct is. De vraag zal zijn in welke mate de informatie via Sigedis vanaf 1 januari 2024 accuraat zal zijn.

Het zal dus vanaf 1 januari 2024 raadzaam zijn om de werkgeverspremies voor een aanvullende pensioenopbouw goed op te volgen, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Wijziging informatieverplichtingen

Bijkomende wijzigingen zijn een nieuwe verplichting om vanaf 1 januari 2025 voorafgaand, dan wel uiterlijk bij aansluiting bij een pensioenregeling een informatiedocument te bezorgen met een duidelijke en beknopte uitleg omtrent de belangrijkste elementen van het pensioenplan.

Vanaf 1 januari 2026 moeten pensioeninstellingen dan weer ieder jaar een verslag opstellen omtrent het pensioenplan. Dit transparantieverslag wordt ter beschikking gesteld van de aangeslotenen en de personen die gekozen hebben voor uitbetaling van het pensioen via een jaarlijkse rente.

Inwerkingtreding 2024

We zijn benieuwd naar hoe deze wetgeving praktische uitwerking zal vinden vanaf 2024.