Vlaams taaldecreet in strijd met vrij verkeer van werknemers

Auteur(s):
Geplaatst op: 05 juni 2013

Het taalgebruik in de onderneming is strikt gereglementeerd: zo schrijft het Vlaams taaldecreet op straffe van nietigheid het gebruik van het Nederlands voor voor alle akten en bescheiden van ondernemingen met exploitatiezetel in het Nederlandse taalgebied en voor alle documenten bestemd voor het personeel. Deze regeling is volgens het Hof van Justitie (arrest van 16 april 2013) echter in bepaalde gevallen in strijd met het vrij verkeer van werknemers.

Aanleiding voor het arrest van het Hof van Justitie was een in het Engels opgestelde arbeidsovereenkomst gesloten tussen een Nederlander, de heer Las, met een in Antwerpen gevestigde vennootschap die deel uitmaakt van een multinationale groep met zetel in Singapore. Nadat de arbeidsovereenkomst met heer Las met onmiddellijke ingang werd verbroken, betaalde de werkgever hem de in de arbeidsovereenkomst bepaalde opzeggingsvergoeding uit.

Voor de arbeidsrechtbank te Antwerpen betwist Las echter de rechtsgeldigheid van de in de arbeidsovereenkomst opgenomen opzeggingsvergoeding, aangezien de arbeidsovereenkomst in het Engels is opgesteld. De werkgever werpt op dat het Vlaams taaldecreet het vrij verkeer van werknemers belemmert. De arbeidsovereenkomst was immers opgesteld in het Engels aangezien dit de door iedereen begrepen taal was. In tegenstelling tot Las, sprak de Singaporese directeur die de arbeidsovereenkomst had ondertekend immers geen Nederlands.

Het Hof van Justitie geeft de werkgever gelijk. Het Hof is van oordeel dat het verplichte gebruik van het Nederlands een afschrikkend effect kan hebben voor uit andere lidstaten afkomstige niet-Nederlandstalige werknemers en werkgevers en aldus een beperking vormt op het vrij verkeer van werknemers. De partijen bij een arbeidsovereenkomst met een grensoverschrijdend karakter beheersen niet noodzakelijk de officiële taal van de betrokken lidstaat. In een dergelijke situatie moeten de partijen volgens het Hof van Justitie hun overeenkomst kunnen opstellen in een andere taal dan de officiële taal van de lidstaat. Het Vlaams taaldecreet is in die zin in strijd met het vrij verkeer van werknemers, aangezien het in deze mogelijkheid niet voorziet.

Uit het arrest van 16 april 2013 volgt dat de arbeidsovereenkomsten met een grensoverschrijdend karakter, die niet zijn opgesteld in de op straffe van nietigheid door onze regionale wetgeving voorgeschreven taal, toch geldig zijn. In afwachting van een eventuele aanpassing van het Vlaams taaldecreet door het Vlaams Parlement, lijkt het voorzichtig arbeidsovereenkomsten verder op te stellen in de voorgeschreven taal. Eventueel kan aan de in de voorgeschreven taal opgestelde arbeidsovereenkomst een versie worden toegevoegd in een door alle partijen begrepen taal. Het Hof van Justitie suggereert die oplossing in zijn arrest.  

Stappers Advocaten is gespecialiseerd in arbeidsrecht en kan -onder andere- u adviseren over de opmaak van arbeidsovereenkomsten en bijstand verlenen bij geschillen.