Indexsprong is een feit

Auteur(s): Luc Eliaerts
Categorie: Arbeidsrecht,
Geplaatst op: 18 mei 2015

De wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (BS 27 april 2015) heeft de indexsprong doorgevoerd. Voor de lonen, de wedden, de sociale uitkeringen, de toelagen, de premies en de vergoedingen moet in alle wettelijke en reglementaire bepalingen, in alle bepalingen van individuele en collectieve arbeidsovereenkomsten, in alle andere akkoorden tussen werkgever en werknemer en in alle eenzijdige beslissingen van de werkgever die voorzien in een koppeling aan een prijsindex, de afgevlakte gezondheidsindex in aanmerking worden genomen (nieuw artikel 3bis KB 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van ’s lands concurrentievermogen, bekrachtigd bij wet van 30 maart 1994).

Vanaf april 2015 zijn er maandelijks vier indexcijfers:

1) het indexcijfer der consumptieprijzen

2) het gezondheidsindexcijfer

3) het afgevlakte gezondheidsindexcijfer

4) het referentie-indexcijfer.

De gezondheidsindex is de index der consumptieprijzen na eliminatie van bepaalde schadelijke producten (art. 2, §1 voormeld KB). De afgevlakte gezondheidsindex is het rekenkundig gemiddelde van de gezondheidsindex van de laatste vier maanden (art. 2 §2). De referentie-index is de afgevlakte gezondheidsindex x 0,98 (art. 2, §3 KB), hetgeen neerkomt op een vermindering met 2%.

Het mechanisme van de blokkering is als volgt:

  1. Vanaf de maand april 2015 wordt de afgevlakte gezondheidsindex geblokkeerd op het cijfer van maart 2015 (art. 2ter, §1). De afgevlakte gezondheidsindex van maart 2015 is 100,66.
  2. De blokkering geldt tot de maand waarin de referentie-index de afgevlakte gezondheidsindex van maart 2015 overstijgt (art. 2, §4 juncto art. 2ter, §1 voormeld KB).
  3. Vanaf dit overschrijden (wanneer de blokkering een einde neemt) wordt voor de indexering de afgevlakte gezondheidsindex x 0,98 gehanteerd, zonder terugwerkende kracht (art. 2 quater). Deze gecorrigeerde index is van dan af de “afgevlakte gezondheidsindex” bij de toepassing van het hoger vermelde artikel 3bis KB 24 december 1993.
  4. Het mechanisme mag tijdens de  periode van blokkering niet leiden tot enige nominale loonsvermindering (art. 3).
De vakbonden overwegen om de indexsprong voor het Grondwettelijk Hof te brengen. De vraag kan worden gesteld of een dergelijke procedure zinvol is (T. Moonen, “Indexsprong naar Grondwettelijk Hof”, De Juristenkrant 2015/309, 13 mei 2015, 16).