Belangrijke wijzigingen in verband met arbeidsongeschikte werknemers

Auteur(s): Hayat Boujdaini
Geplaatst op: 02 november 2022

De partijen bij de arbeidsovereenkomst en de arbeidsartsen proberen nog volop hun weg te vinden in het herschapen landschap van het re-integratietraject 2.0 dat op 1 oktober 2022 in werking is getreden en er dienen zich al weer een paar belangrijke nieuwe wijzigingen aan.

Het wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid werd op 27 oktober 2022, aangenomen. Deze wet zal gevolgen hebben op de verplichting voor de werknemer om de werkgever een medisch attest af te leveren, en op de regels omtrent de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht.

We vatten de nieuwe regels graag even voor u samen:

 1.    Een werknemer die arbeidsongeschikt is, moet zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen van zijn arbeidsongeschiktheid. Dat verandert niet. De werkgever moet zich immers kunnen herorganiseren. De wet bepaalt nu dat de werknemer een medisch attest moet bezorgen wanneer dat wordt voorzien of wordt gevraagd door de werkgever. Dit moet dan binnen de 2 werkdagen gebeuren. Deze praktijk is wijdverspreid in België. Met de nieuwe wet wordt hierop een uitzondering gemaakt. De werknemer zal voortaan tot 3 keer per jaar geen medisch attest moeten (kunnen) voorleggen voor de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid. KMO’s (minder dan 50 werknemers) kunnen er dan weer voor kiezen dit niet mogelijk te maken. Dat moet dan uitdrukkelijk geregeld worden in een cao of in het arbeidsreglement.

2.    Ook de procedure voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht wordt gewijzigd, waardoor ook de bepalingen hierover in de Codex over het Welzijn op het Werk in werking zullen treden. 

De belangrijkste wijzigingen zijn dat:

  • de werknemer voortaan minstens 9 maanden arbeidsongeschikt moet zijn vooraleer de bijzondere procedure kan opgestart worden; 
  • de arbeidsarts niet automatisch moet onderzoeken of er aangepast/ ander werk mogelijk is, maar dit alleen moet doen als de werknemer hierom verzoekt; 
  • de werknemer zich tijdens de procedure kan laten bijstaan door de vakbondsafvaardiging; 
  • de werknemer voortaan 21 kalenderdagen heeft om beroep aan te tekenen tegen een beoordeling van definitieve ongeschiktheid;  
  • de werknemer het recht krijgt tot 3 keer toe niet in te gaan op de uitnodiging van de arbeidsarts, wat de arbeidsarts dan zal meedelen aan de werkgever. 

Deze wijzigingen treden echter pas in werking tien dagen na publicatie van de wet. Dat zal dus nog even afgewacht moeten worden, maar wordt verwacht eind november 2022. 
Wij staan paraat om u helpen deze regels te implementeren in uw dagelijkse werking.

UPDATE: Intussen werd op 18 november 2022 de Wet van 30 oktober 2022 houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad